Assemblea general 2011

Convocatòria Assemblea General any 2011
Divendres 3 de novembre a les 20 en primera convocatòria i a les 20:30 en segona convocatòria.
Lloc: Bar dels Pitufos (restaurant La Parrilla)
c/ Serra Perenxisa, 6 (urb. L’Horta)

L’ordre del dia serà el següent:

1. Informació de les activitats realitzades.

2. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes.

3. Aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’any 2012.

4. Elecció Junta Directiva.

5. Torn obert de paraula.

Es prega l’assistència de la major part dels socis.

Paiporta, 26 d’Octubre 2011
El President

Antoni Torreño

Deixa un comentari